- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


Îñíàùåííûå ïðîöåññàðîìè Xeon®, óíèâåðñàëüíûå tower/4U êîíâåðòèðóåìûå ñåðâåðà Supermicro ñòàë îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïëàòôîðì íà ðûíêå ñåãîäíÿ. Ñåðèÿ îïòèìèçèðîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â áèçíåñå: äëÿ ñåðâåðîâ áàç äàííûõ, äëÿ îðãàíèçàöèè êîðïîðàòèâíîé ñåòè, äëÿ ñåðâåðîâ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
CPU
7042M-6 / 7042M-6B  
7042M-6 /   7042M-6B 420 Dual (400 FSB) Intel E7500 (Plumas) 12GB DDR Dual U160
7042P-8R / 7042P-8RB  
7042P-8R /   7042P-8RB 500 Dual (400 FSB) Intel E7500 (Plumas) 16GB DDR Dual U320
7042S-i / 7042S-iB  
7042S-i /   7042S-iB 420 Dual (400 FSB) Serverworks™ GC-SL 4GB DDR ATA100
7043A-8R / 7043A-8RB  
7043A-8R /   7043A-8RB 600 Dual (533 FSB) Intel E7505 (Placer) 12GB DDR Dual U320
7043A-i / 7043A-iB  
7043A-i /   7043A-iB 450 Dual (533 FSB) Intel E7505 (Placer) 12GB DDR ATA100
7043L-8R / 7043L-8RB  
7043L-8R /   7043L-8RB 600 Dual (533 FSB) Serverworks™ GC-LE 16GB DDR Dual U320
7043M-6 / 7043M-6B  
7043M-6 /   7043M-6B 450 Dual (533 FSB) Intel E7501 (Plumas 533) 12GB DDR Dual U160
7043M-8 / 7043M-8B  
7043M-8 /   7043M-8B 450 Dual (533 FSB) Intel E7501 (Plumas 533) 12GB DDR Dual U320
7043P-8R / 7043P-8RB  
7043P-8R /   7043P-8RB 600 Dual (533 FSB) Intel E7501 (Plumas 533) 16GB DDR Dual U320
7044A-32 / 7044A-32B SuperQuiet  
7044A-32 /   7044A-32B   SuperQuiet 645 2x Dual-core (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 16GB DDR2 8x SAS
7044A-8 / 7044A-8B SuperQuiet  
7044A-8 /   7044A-8B  SuperQuiet 645 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 32GB DDR Dual U320
7044A-82 / 7044A-82B SuperQuiet  
7044A-82 /   7044A-82B   SuperQuiet 645 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 16GB DDR2 Dual U320
7044A-82R / 7044A-82RB  
7044A-82R /   7044A-82RB 760 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 16GB DDR2 Dual U320
7044A-i / 7044A-iB SuperQuiet  
7044A-i /   7044A-iB  SuperQuiet 645 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 32GB DDR ATA100
7044A-i2 / 7044A-i2B SuperQuiet  
7044A-i2 /   7044A-i2B   SuperQuiet 645 Dual (800 FSB) Intel E7525 (Tumwater) 16GB DDR2 ATA100
7044H-32R / 7044H-32RB  
7044H-32R /   7044H-32RB 760 2x Dual-core (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16GB DDR2 8x SAS
7044H-82 / 7044H-82B  
7044H-82 /   7044H-82B 650 Dual (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16GB DDR2 Dual U320
7044H-82R / 7044H-82RB  
7044H-82R /   7044H-82RB 760 Dual (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16GB DDR2 Dual U32
7044H-82R+ / 7044H-82R+B  
7044H-82R+ /   7044H-82R+B 760 2x Dual-core (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16GB DDR2 Dual U320
7044H-T / 7044H-TB  
7044H-T /   7044H-TB 650 Dual (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 32GB DDR 8x SATA
7044H-TR / 7044H-TRB  
7044H-TR /   7044H-TRB 760 Dual (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 32GB DDR 8x SATA
7044H-X8R / 7044H-X8RB  
7044H-X8R /   7044H-X8RB 760 Dual (800 FSB) Intel E7520 (Lindenhurst) 16GB DDR2 Dual U320

*
.
, , .
: