- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


Îñíàùåííûå ïðîöåññàðîìè Xeon®, óíèâåðñàëüíûå tower/4U êîíâåðòèðóåìûå ñåðâåðà Supermicro ñòàë îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïëàòôîðì íà ðûíêå ñåãîäíÿ. Ñåðèÿ îïòèìèçèðîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â áèçíåñå,áûëà ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü, îáåñïå÷åíà áîëüøàÿ ãèáêîñòü, óïðàâëÿåìîñòü, è èíòåãðàöìÿ ââîäà / âûâîäà.
CPU
8044T-8R / 8044T-8RBCR  
8044T-8R /     8044T-8RBCR 1200 Quad (800 FSB) Intel E8501 (Twin Castle) 64GB DDR2 5x U320 SCSI, ZCR
8045C-3RB  
8045C-3RB 1200 Quad (1066 FSB, Quad-Core) Intel 7300 (Clarksboro) 192GB FBD 5x SAS

*
.
, , .
: