- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


7500 (Boxboro-EX) SuperServer / Socket 1567 / MP Xeon
Tower/4U 64-bit Xeon® 7500


Ñåðâåðà ÷åòûðåõúÿäåðíûõ ïðîöåññîðîâ Supermicro Tower/4U Xeon ® 7500 ïîääåðæèâàþò PCI-E 2.0 è äî 512ÃÁ îïåðàòèâíîé ïàìÿòè DDR3 â 32 ñëîòàõ DIMM. Ýòè ñåðâåðà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîìïüþòåðíûõ ïðèëîæåíèé, òàêèõ êàê âèðòóàëèçàöèÿ, HPCC è EPIC.
CPU
8046B-TRF  
8046B-TRF Ðåçåðâèðóåìûé 1400 Quad (QPI) Intel 7500 (Boxboro-EX) 512Ãá DDR3 5x SATA
8046B-6RF  
8046B-6RF Ðåçåðâèðóåìûé 1400 Quad (QPI) Intel 7500 (Boxboro-EX) 512ÃÁ DDR3 5x SAS
8046B-TRLF  
8046B-TRLF Ðåçåðâèðóåìûé 1400 Quad (QPI) Intel 7500 (Boxboro-EX) 512ÃÁ DDR3 5x SATA

*
.
, , .
: