- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


Äâóõ-ïðîöåññîðíûå ðàáî÷èå ñòàíöèè ñåðèè 7047 ïîääåðæèâàþò ïðîöåññîðû Xeon® ñåìåéñòâà E5-2600 è ñîáðàíû â êîðïóñàõ ôîðì-ôàêòîðà 4U/Tower âûñîêîé ïëîòíîñòè. Ðàáî÷èå ñòàíöèè ýòîãî ñåìåéñòâà èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ðàáîòû ñ ãðàôè÷åñêèìè ïðèëîæåíèÿìè, ñîâðåìåííûõ âèäåîèãð è ðåíäåðèíãà.
CPU
7047GR-TPRF  
NEW GPU
7047GR-TPRF Ðåçåðâèðóåìûé 1620 (Platinum) Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SATA
7047GR-TPRF-FM475  
NEW GPU
7047GR-TPRF-FM475 Ðåçåðâèðóåìûé 1620 (Platinum) Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SATA
7047GR-TPRF-FM409  
NEW GPU
7047GR-TPRF-FM409 Ðåçåðâèðóåìûé 1620 (Platinum) Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SATA
7047GR-TRF-FC475  
GPU
7047GR-TRF-FC475 Ðåçåðâèðóåìûé 1620 (Platinum) Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SATA
7047A-73  
NEW
7047A-73 1200 (Platinum) Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SAS/SATA
6047R-TXRF  
6047R-TXRF Ðåçåðâèðóåìûé, 600 Dual (QPI) Intel C602 512GB DDR3 5x 3.5" SATA
7047R-TRF  
7047R-TRF Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Dual (QPI) Intel C602 512GB DDR3 8x 3.5" SATA
7047R-3RF4+  
7047R-3RF4+ Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Dual (QPI) Intel C606 768GB DDR3 8x 3.5" SAS/SATA
7047A-T  
7047A-T 1200 Dual (QPI) Intel C602 512GB DDR3 8x 3.5" SATA
7047R-TXRF  
7047R-TXRF Ðåçåðâèðóåìûé, 1280 Dual (QPI) Intel C602 512GB DDR3 8x 3.5" SATA
7047GR-TRF  
7047GR-TRF Ðåçåðâèðóåìûé 1620 Dual (QPI) Intel C602 512ÃÁ DDR3 8x 3.5" SATA

*
.
, , .
: