- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


Äâóõ-ïðîöåññîðíûå ñåðâåðà äëÿ ñèñòåì õðàíåíèÿ äàííûõ ñ ïðîöåññîðàìè Intel® Xeon® ñåìåéñòâà E5-2600.
CPU
6047R-E1R24N  
6047R-E1R24N Ðåçåðâèðóåìûé, 920 Dual (QPI) Intel® C602 768GB DDR3 24x 3.5" SAS / SATA
6047R-E1R36N  
6047R-E1R36N Ðåçåðâèðóåìûé, 1280 Dual (QPI) Intel® C602 768GB DDR3 36x 3.5" SAS/SATA
6047R-E1R36L  
6047R-E1R36L 1280Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602J 512ÃÁ DDR3 16 ñëîòîâ DIMM 36x 3.5" SAS2/SATA3
6037R-E1R16L  
6037R-E1R16L 920Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602J 512ÃÁ DDR3 16 ñëîòîâ DIMM 16x 3.5" SAS2/SATA3 & Opt. 2x rear 2.5"
6047R-E1R24L  
6047R-E1R24L 920Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602J 512ÃÁ DDR3 16 ñëîòîâ DIMM 24x3.5" & 2x 2.5" SAS2/SATA3
6027R-E1R12L  
6027R-E1R12L 920Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602 768 Ãá DDR3 12x 3.5" SAS/SATA
7047AX-72RF  
7047AX-72RF 920Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602 512GB DDR3 8x 3.5" SAS/SATA
7047AX-TRF  
7047AX-TRF 1280Âò ðåçåðâèðóåìûé (Platinum Level) Dual (QPI) Intel C602J 16GB DDR3 8x 3.5" SATA

*
.
, , .
: