- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

SuperBlade
1U Rackmount 2U Rackmount 3U Rackmount Tower / 4U Mid-Tower 5U Rackmount
DP Xeon (5400/5300/5200/5100) Previous DP Xeon (Socket 604 & 603) MP Xeon (7300/7200/7100) DP Xeon(Socket 1366 & 771)Intel 5520 (Tylersburg-36D) MP Xeon / 7500 (Boxboro-EX) / Socket 1567
UP Core™ i7 / Xeon® 5500/3500 / X58 (Tylersburg-36S) / Socket 1366 E5-2600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / DP Xeon 4U 8-Core Xeon® E5-2600 Series SuperStorage Server 4U E5-4600 + C600 based SuperServer / Socket R - LGA 2011 / MP Xeon Tower/4U Xeon® E5-4600 Series FatTwin


×åòûðåõïðîöåññîðíûå ñåðâåðû Supermicro ïîääåðæèâàþùèå ïðîöåññîðû ñåðèè Xeon® E5-4600, PCI-E 3.0 è 1TB îïåðàòèâíîé ïàìÿòè DDR3 â 32õ ñëîòàõ DIMM. Ýòè ñåðâåðû ñîçäàíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â êðèòè÷åñêèõ ïðèëîæåíèÿõ, îáëà÷íûõ âû÷èñëåíèÿõ, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ âû÷èñëåíèÿõ(HPC), ñèñòåìàõ âèðòóàëèçàöèè è ñèìóëÿòîðàõ.
CPU
8047R-TRF+  
NEW
8047R-TRF+ 1400 (Platinum) Quad (QPI) Intel C602 1ÒÁ DDR3 5x SATA
8047R-7RFT+  
NEW
8047R-7RFT+ 1400 (Platinum) Quad (QPI) Intel C602 1ÒÁ DDR3 5x SAS/SATA

*
.
, , .
: