- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

CSE-M34T
        Mobile Racks   [ CSE-M34T ]
CSE-M34T
:


Ðàçìåðû
Ãëóáèíà
 • 230ìì (9.05")
 • Âûñîòà
 • 129ìì (5")
 • Âåñ Áðóòòî
 • 3.1êã (6.8 lbs)
 • Äîñòóïíûå öâåòà
 • Áåæåâûé
 • Øèðèíà
 • 146ìì (5.8")
 •  
  Âìåñòèìîñòü
  • 4x 3.5\" Host Receptacle Connector, Hot-swap SAS / SATA
      Hard Drives
 •  
  Çàíèìàåìûå îòñåêè
  • 3x 5.25\" Drive Bays
 • Ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ
  LEDs / Alarms
 • • Fans Fail LED and Alarm
  • Drive activity LED
  • Overheat LED Indication Alarm
 •  
  Ïîäñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
  Âåíòèëÿòîðû
 • 1x 90mm Exhaust Fans
 •  
  Mobile Rack
  CSE-M34T SATA Mobile Rack
 •  
  Ñîâìåñòèìîñòü
  Chassis
 • • SC762 Series
  • SC830 Series
  • SC942 Series
 • ()
    Qty

   

    Qty
  .
  , , .
  :