- AMD
-
- -
 
Supermicro, Inc.

CSE-M35TQ
        Mobile Racks   [ CSE-M35TQ ]
CSE-M35TQ
:


Ðàçìåðû
Ãëóáèíà
 • 244ìì (9.6")
 • Âûñîòà
 • 129ìì (5")
 • Âåñ Áðóòòî
 • 3.4êã (7.5 lbs)
 • Äîñòóïíûå öâåòà
 • Áåæåâûé, ׸ðíûé
 • Øèðèíà
 • 146ìì (5.8")
 •  
  Âìåñòèìîñòü
  5x 3.5\" Hot-swap SAS / SATA HDDs with SES2
 •  
  Çàíèìàåìûå îòñåêè
  • 3x 5.25\" Drive Bays
 • Ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ
  LEDs / Alarms
 • • Fans Fail LED and Alarm
  • Overheat LED Indication Alarm
  • Drive Activity Indication and Alarm
 •  
  Ïîäñèñòåìà îõëàæäåíèÿ
  Âåíòèëÿòîðû
 • 1x 90mm Exhaust Fans
 •  
  Mobile Rack
  CSE-M35TQ SATA Mobile Rack
 •  
  Ñîâìåñòèìîñòü
  Chassis
 • • SC748 Series
  • SC745 Series
  • SC743 Series
 • ()
    Qty

   

    Qty
  .
  , , .
  :